สถิติประจำ ปีพ.ศ. 2560 2560 รวม 3 เดือน รวม 6 เดือน รวม 1 ปี
มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม มิถุนายน กรกฎาคม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม ม.ค.-มี.ค เม.ย.-มิ.ย. ก.ค.-ก.ย. ต.ค.-ธ.ค. ม.ค.-มิ.ย. ก.ค.-ธ.ค. รวม 1 ปี
1. ผลการสำรวจความพึงพอใจ (ปีละ 2 ครั้ง, เดือนกุมภาพันธ์/สิงหาคม)                                      
1.1 บริการยืม-คืน 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.2 บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.3 บริการโสตทัศนวัสดุ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.4 บริการอินเทอร์เน็ต 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
1.5 บริการให้การศึกษาแก่ผู้ใช้ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
2. ผลสัมฤทธิ์ของผู้รับบริการด้านการรับรู้สารสนเทศและเทคโนโลยี (ปีละครั้ง) 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3. การนำคำร้องเรียนและข้อเสนอแนะจากผู้ใช้บริการมาปรับปรุงการให้บริการ (ปีละ 2 ครั้ง ม.ค./ก.ค.) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4. จำนวนและการบริการทรัพยากรสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์ (31 ม.ค./31 ก.ค.)                                      
4.1 จำนวน E-Journals                                      
4.1.1 ACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.2 ACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.3 Agricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.4 ASCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.5 ASFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.6 ASP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.7 CINAHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.8 PQDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.9 HW Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.10 IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.11 IoP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.12 LexisNexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.13 Springer Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.14 Nature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.15 Sci Finder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.16 Science Direct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.17 Web of Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.18 Blackwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.19 PQ Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.1.20 Free E-Journals* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2 จำนวนการเข้าใช้ E-Journals                                      
4.2.1 ACM 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.2 ACS 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.3 Agricola 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.4 ASCE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.5 ASFA 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.6 ASP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.7 CINAHL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.8 PQDT 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.9 HW Wilson 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.10 IEEE 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.11 IoP 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.12 LexisNexis 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.13 Springer Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.14 Nature 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.15 Sci Finder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.16 Science Direct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.17 Web of Science 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.18 Blackwell 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.19 PQ Medical 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.2.20 Free E-Journals* 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3 จำนวน E-Books                                      
4.3.1 NetLibrary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.2 Springer Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.3 Dissertations Full Text 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.4 Grolier Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.5 SIAM E-Books 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.6 Science Direct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.3.7 Free E-Books 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4 จำนวนการเข้าใช้ E-Books                                      
4.4.1 NetLibrary 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.2 Springer Link 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.3 Dissertations Full Text 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.4 Grolier Online 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.5 SIAM E-Books 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.6 Science Direct 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
4.4.7 Free E-Books 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5. ฐานข้อมูลที่พัฒนาเอง                                      
5.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.2 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.3 ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.4 ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.5 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มอ.วิทยาเขตปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.6 ฐานข้อมูลภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.7 ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.8 ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.9 ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5.10 ฐานข้อมูลจดหมายเหตจังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6. ฐานข้อมูลที่จัดหา                                      
6.1 ฐานข้อมูลที่หอสมุดจัดหา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6.2 ฐานข้อมูลที่สกอ.จัดหา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7. จำนวนหนังสือ (รวมทั้งหมด) ข้อมูล ณ วันที่ 1 ตุลาคม ของทุกปี                                      
7.1 หนังสือภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.2 หนังสือภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.3 หนังสือภาษาฝรั่งเศส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.4 หนังสือภาษาจีน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.5 หนังสือภาษาอาหรับ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.6 หนังสือภาษามลายู 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.7 หนังสืออ้างอิง                                      
7.7.1 ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.7.2 ภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.8 วิทยานิพนธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.9 รายงานการวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.10 ห้องพุทธทาส 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.11 อิสลามศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.12 มลายูศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13 ศูนย์ข้อมูลและวัฒนธรรมอเมริกัน                                      
7.13.1 หนังสือภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13.2 หนังสือภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13.3 วารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13.4 หนังสือพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7.13.5 ซีดี/วีดิทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8. จำนวนวารสาร                                      
8.1 วารสารภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.2 วารสารภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.3 วารสารภาษาอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.4 วารสารที่จัดซื้อ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8.5 วารสารที่ได้รับบริจาค 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9. จำนวนหนังสือพิมพ์                                      
9.1 หนังสือพิมพ์ภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.2 หนังสือพิมพ์ภาษาอังกฤษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9.3 หนังสือพิมพ์ภาษาอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10. จำนวนโสตทัศนวัสดุ                                      
10.1 วีดิทัศน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.2 เทปบันทึกเสียง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.3 สไลด์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10.4 ซีดี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11. จำนวนคอมพิวเตอร์ที่ให้บริการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12. กิจกรรมที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อสนับสนุน 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13. จำนวนการเข้าใช้บริการห้องสมุด                                      
13.1 นักศึกษาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.2 นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.3 อาจารย์/บุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.4 บุคคลภายนอก                                      
13.4.1 จำนวนผู้ใช้บริการภายนอก (บุคคลทั่วไป) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.4.2 จำนวนผู้ใช้บริการภายนอก (นักเรียน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5 จำนวนสมาชิก                                      
13.5.1 นักศึกษาปริญญาตรี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.2 นักศึกษาปริญญาตรี (ฝึกงาน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.3 บัณฑิตวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.4 บัณฑิตวิทยาลัย (ทำวิทยานิพนธ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.5 อาจารย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.6 อาจารย์ (พิเศษ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.7 ข้าราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.8 ลูกจ้าง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.9 บุคคลภายนอกทั่วไป (ยืมได้) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.10 บุคคลภายนอกนักศึกษา (ยืมไม่ได้) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13.5.11 สมาชิก PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14. จำนวนการเข้าใช้บริการเว็บไซต์                                      
14.1 เว็บไซต์ห้องสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2 ฐานข้อมูลที่พัฒนาเอง                                      
14.2.1 ฐานข้อมูลวิทยานิพนธ์ฉบับเต็มของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.2 ฐานข้อมูลผลงานวิจัยของบุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.3 ฐานข้อมูลวิจัยจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.4 ฐานข้อมูลข่าวจังหวัดชายแดนภาคใต้ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.5 ฐานข้อมูลจดหมายเหตุ มอ.วิทยาเขตปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.6 ฐานข้อมูลภาษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.7 ฐานข้อมูลหนังสือสำรอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.8ฐานข้อมูลสารบัญวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.9 ฐานข้อมูลข้อสอบเก่า 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14.2.10 ฐานข้อมูลจดหมายเหตจังหวัดปัตตานี 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15. บริการทำบัตรสมาชิก/ต่ออายุบัตรสมาชิก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16. บริการจองหนังสือ/โสตทัศนวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17. บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจ                                      
17.1 ผ่านเว็บไซต์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17.2 ตู้แสดงหนังสือใหม่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18. บริการแนะนำทรัพยากรสารสนเทศใหม่ที่น่าสนใจ                                      
18.1 หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.2 วารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18.3 โสตทัศนวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
19. บริการวิทยานิพนธ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
20. บริการรายงานการวิจัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
21. บริการวารสารล่วงเวลา/หนังสือพิมพ์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
22. บริการยืมทรัพยากรสารสนเทศเป็นกรณีพิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
23. บริการยืมสิ่งพิมพ์พิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24. บริการตอบคำถามและช่วยการค้นคว้า                                      
24.1 สอบถามด้วยตนเอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.2 สอบถามทางโทรศัพท์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.3 สอบถามทาง E-mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
24.4 สอบถามทาง MSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
25. PR Service 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26. บริการยืมระหว่างห้องสมุด                                      
26.1 ขอใช้บริการจากสถาบันอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
26.2 ให้บริการแก่สถาบันอื่น 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
27. บริการ ISBN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
28. บริการ ISSN 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
29. บริการแนะนำ/ตรวจสอบการเขียนบรรณานุกรมและรายการอ้างอิง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
30. บริการนำชมห้องสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
31. บริการอินเทอร์เน็ต 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
32. บริการทำบัตร PULINET / ต่ออายุบัตร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
33. บริการรวบรวมบรรณานุกรม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
34. การขอใช้หนังสือที่อยู่ในระหว่างดำเนินการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
35. การฝึกงานนักศึกษา/เจ้าหน้าที่ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
36. บริการจองห้องประชุมกลุ่ม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
37. บริการวีดิทัศน์เฉพาะบุคคล 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38. บริการห้องมินิเธียเตอร์                                      
38.1 ภาคเช้า เวลา 8.30 -12.00 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.2 ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
38.3 นอกเวลาราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39. บริการห้องมีเดีย 1                                      
39.1 ภาคเช้า เวลา 8.30 -12.00 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.2 ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
39.3 นอกเวลาราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40. บริการห้องมีเดีย 2                                      
40.1 ภาคเช้า เวลา 8.30 -12.00 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.2 ภาคบ่าย เวลา 13.00-16.30 น. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
40.3 นอกเวลาราชการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
41. บริการฉายภาพยนตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42. การวิเคราะห์/จัดทำรายการสืบค้นทรัพยากรสารสนเทศ                                      
42.1 หนังสือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.2 โสตทัศนวัสดุ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
42.3 บทความวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43. จำนวนหนังสือเพิ่ม                                      
43.1 จัดซื้อ                                      
43.1.1 จัดซื้อหนังสือภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.1.2 จัดซื้อหนังสือภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.2 บริจาค                                      
43.2.1 บริจาคหนังสือภาษาไทย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
43.2.2 บริจาคหนังสือภาษาต่างประเทศ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
44. การซ่อมหนังสือและวารสาร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
45. การจัดทำหนังสือจอง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
46. ค่าบำรุงห้องสมุดของนักศึกษา 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
47. ค่าบำรุงห้องสมุดของสมาชิกบุคคลภายนอก 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
48. ค่าบริการเข้าใช้ห้องสมุดรายวัน (บุคคลทั่วไป) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
49. ค่าบริการเข้าใช้ห้องสมุดรายวัน (นักเรียน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
50. ค่าปรับหนังสือ วารสาร คืนเกินกำหนด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
51. ค่าปรับโสตทัศนวัสดุ คืนเกินกำหนด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
52. ค่าปรับทรัพยากรสารสนเทศสูญหาย/ชำรุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
53. ค่าฉายภาพยนตร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
54. ค่าพิมพ์คอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
55. ค่าบริการห้องคอมพิวเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
56. ค่าบริการห้องมินิเธียเตอร์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
57. ค่าสมาชิก PULINET 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
58. ค่าบริการยืมระหว่างห้องสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
59. ค่าอื่น ๆ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60. การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อส่งเสริมการใช้บริการ                                      
60.1 E-mail 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.2 เว็บไซต์หอสมุด 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.3 เว็บไซต์มหาวิทยาลัย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.4 Road Show 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.5 นิทรรศการ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.6 บันทึกข้อความ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.7 ป้ายข้อความ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.8 ป้ายวิ่ง 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
60.9 เสียงตามสาย 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61. การจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะสารสนเทศและทักษะเทคโนโลยีสารสนเทศให้ผู้ใช้บริการ                                      
61.1 นักศึกษา/บุคลากร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
61.2 บุคคลทั่วไป 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62. บริการนำส่งทรัพยากรสารสนเทศถึงผู้ใช้บริการ (บริการ DD.JFK)                                      
62.1 บริการยืม (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.2 บริการยืม (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.3 บริการคืน (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.4 บริการคืน (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.5 บริการยืมต่อ(คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.6 บริการยืมต่อ (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.7 บริการทำบัตรใหม่/ชำรุด (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.8 บริการทำบัตรใหม่/ชำรุด (รายการ) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.9 รวม (คน) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
62.10 รวม 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
63. การประเมินความพร้อมการใช้ฐานข้อมูลออนไลน์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
64. การบริการสารสนเทศอิเล็กทรอนิกส์คัดสรร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
65. การบริการสารสนเทศคัดสรร 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
66. บุคลากรเป็นที่ปรึกษา กรรมการวิทยานิพนธ์ กรรมการวิชาการ กรรมการวิชาชีพ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
67. บุคลากรเป็นวิทยากร ผู้สอน อาจารย์พิเศษ 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0